ALGEMENE OPDRACHT VOORWAARDEN

ALGEMENE OPDRACHTVOORWAARDEN NEW DUTCH WAVE
Download Voorwaarden

Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
• Diensten: de door NEW DUTCH WAVE op basis van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever tegen betaling te verrichten werkzaamheden, als nader bepaald in de Opdracht.NEW DUTCH WAVE: de stichting met volledige rechtsbevoegdheid New Dutch Wave, gevestigd en zaakdoende in (1031 KS) Amsterdam aan het Overhoeksplein 21 E, en/of een of meerdere aan haar gelieerde ondernemingen; New Dutch Wave is een platform dat Nederlandse creativiteit en ondernemerschap viert in het buitenland.
• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen NEW DUTCH WAVE en Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld de getekende offerte en/of Overeenkomst.
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon c.q. onderneming anderszins die als opdrachtgever aan NEW DUTCH WAVE de Opdracht verstrekt bepaalde werkzaamheden te verrichten, Diensten en/of Producten te 
(doen) leveren, al dan niet op basis van een door de Opdrachtgever ondertekende offerte en/of Overeenkomst.
• Opdracht: de in het kader van een Overeenkomst van opdracht door of vanwege NEW DUTCH WAVE te verrichten werkzaamheden.
• Producten: de door NEW DUTCH WAVE op basis van de Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever tegen betaling te leveren zaken of vermogensrechten.
• Vergoeding: de geldelijke vergoeding die NEW DUTCH WAVE van Opdrachtgever ontvangt voor de uitvoering van de Opdracht.
• Onkosten: de door of vanwege NEW DUTCH WAVE ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht gemaakte en door Opdrachtgever geaccordeerde kosten, van welke aard ook.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
. 2.1  Deze Algemene Voorwaarden maken onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van de tussen Partijen gesloten overeenkomst.
. 2.2  Bij eventuele strijdigheid in uitleg van de inhoud van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, gaan de bepalingen in de Overeenkomst vóór de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
. 2.3  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van of vanwege NEW DUTCH WAVE en alle overeenkomsten waarbij een Opdrachtgever aan NEW DUTCH WAVE de Opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden. Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk ook met betrekking tot latere Opdrachten voor en aanbiedingen van NEW DUTCH WAVE.
. 2.4  De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
. 2.5  NEW DUTCH WAVE is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. NEW DUTCH WAVE zal Opdrachtgever in kennis stellen van wijziging van haar Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever meent dat de nieuwe Algemene Voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij NEW DUTCH WAVE hierover binnen 5 (vijf) werkdagen na de in kennis stelling schriftelijk te berichten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de nieuwe Algemene Voorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.
. 2.6  Bepalingen in de Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst c.q. Opdracht voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval garanties, vrijwaringen, aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendom en toepasselijk recht en forumkeuze. Beëindiging van de Overeenkomst c.q. Opdracht, om welke reden dan ook, tast deze bepalingen niet aan.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst c.q. Opdracht
. 3.1  Alle aanbiedingen van NEW DUTCH WAVE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht om (i) alle door NEW DUTCH WAVE gevraagde gegevens, inlichtingen en documenten en (ii) alle overige gegevens, inlichtingen en documenten die voor de voorbereiding en uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn volledig, correct en onverwijld aan NEW DUTCH WAVE te verschaffen, op grond waarvan NEW DUTCH WAVE een aanbieding aan de Opdrachtgever zal doen en – in geval van een Overeenkomst c.q. Opdracht – daaraan uitvoering zal geven. Indien bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door de Opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal NEW DUTCH WAVE gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of zijn werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de overeengekomen Vergoeding volledig aan NEW DUTCH WAVE te voldoen. 
Een Overeenkomst c.q. Opdracht komt eerst tot stand nadat een aanbieding van NEW DUTCH WAVE door de Opdrachtgever onvoorwaardelijk schriftelijk is bevestigd en nadien door NEW DUTCH WAVE schriftelijk is herbevestigd.
. 3.2  Onderhandelingen over een nog tot stand te komen Opdracht kan NEW DUTCH WAVE op ieder gewenst moment afbreken. In voorkomend geval kan Opdrachtgever NEW DUTCH WAVE niet verplichten verder te onderhandelen of enige vergoeding t e betalen voor e v e n t u e l e kosten of schade van Opdrachtgever, ongeacht waaruit deze schade zou bestaan of op welke manier deze schade is ontstaan.

Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever
. 4.1  Vanwege de noodzaak dat de Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Opdracht c.q. Overeenkomst, zal Opdrachtgever NEW DUTCH WAVE steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens of inlichtingen (doen) verschaffen. Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem geleverde informatie steeds volledig en juist is en tijdig aan NEW DUTCH WAVE wordt gecommuniceerd. Opdrachtgever vrijwaart NEW DUTCH WAVE in dit verband zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden, van welke aard ook, waaronder maar niet uitsluitend aanspraken op het gebied van intellectuele eigendom, portretrecht, onrechtmatige daad, privacy recht en mededingingsrecht.
. 4.2  Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals omschreven in de offerte, Overeenkomst, Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden niet of niet naar behoren nakomt, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal NEW DUTCH WAVE gerechtigd zijn om de Overeenkomst c.q. Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden en zijn werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen Vergoeding en Onkosten volledig aan NEW DUTCH WAVE te voldoen.

Artikel 5 Vergoeding, Onkosten en betaling
. 5.1  Alle vergoedingen en Onkosten zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
De Opdrachtgever dient de overeengekomen Vergoeding en Onkosten te voldoen voorafgaand aan de voorbereiding en uitvoering van de door Partijen in het kader van de Opdracht overeengekomen werkzaamheden en/of levering van Producten en/of Diensten, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
. 5.2  Indien de Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de daarvoor geldende termijn voldoet, zal de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en over het verschuldigde een contractuele rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand of een gedeelte van een maand aan NEW DUTCH WAVE verschuldigd zijn.
. 5.3  Indien de Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal NEW DUTCH WAVE haar vordering ter incasso uit handen geven en dienen alle daarmee gemoeide kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van de wet en waarbij een minimum van € 500,00 (exclusief BTW) zal gelden, door de Opdrachtgever aan NEW DUTCH WAVE te worden vergoed.

Artikel 6 Uitvoering, uitbesteding, wijzigingen en meerwerk (meerkosten)
. 6.1 NEW DUTCH WAVE is gerechtigd om de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij de Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt. Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van NEW DUTCH WAVE in verband met (het resultaat van) de Opdracht zulks naar het oordeel van NEW DUTCH WAVE noodzakelijk maakt, zal NEW DUTCH WAVE gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met de Opdrachtgever naar eigen inzicht de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen. Indien voor de werkzaamheden van NEW DUTCH WAVE een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever behoeven. De Opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan NEW DUTCH WAVE te vergoeden, alsmede de additionele kosten, inclusief Onkosten.

Artikel 8 Geheimhouding
8.1 Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, inlichtingen en documenten van vertrouwelijke aard, welke zij/hij van de andere partij heeft ontvangen.

Artikel 9 Ingebrekestelling en aansprakelijkheid
. 9.1  NEW DUTCH WAVE is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij geen gehoor heeft gegeven aan een schriftelijke en een voldoende geconcretiseerde ingebrekestelling door de Opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn. NEW DUTCH WAVE is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van enig verzuim van NEW DUTCH WAVE in de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege NEW DUTCH WAVE van haar werkzaamheden en/of de levering van Producten en/of Diensten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NEW DUTCH WAVE.
. 9.2  Indien en voor zover NEW DUTCH WAVE onverminderd het bovenstaande jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van NEW DUTCH WAVE zou worden uitgekeerd. Op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zal NEW DUTCH WAVE een afschrift van de verzekeringspolis en – voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand stellen.
. 9.3  Opdrachtgever zal NEW DUTCH WAVE vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade, van welke aard ook, waarvoor zij als gevolg van het bovenstaande niet aansprakelijk is. Hieronder valt mede, maar niet uitsluitend, schade als gevolg van het gebruik en de verdere exploitatie, op welke wijze dan ook, van het resultaat van de Opdracht.
. 9.4  Opdrachtgever vrijwaart NEW DUTCH WAVE voor alle aanspraken van derden tot verhaal van schade die voortvloeit uit of verband houdt met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen aan de in artikel 4 genoemde voorschriften en van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband daarmee. Tevens vrijwaart Opdrachtgever NEW DUTCH WAVE voor alle aanspraken van derden tot verhaal van schade als gevolg van tekortkomingen in de verrichte werkzaamheden en/of geleverde Producten en/of Diensten, waaronder begrepen gebrekkige uitvoering en/of veiligheid daarvan, alsmede tot verhaal van schade als gevolg van enig handelen van Opdrachtgever of door haar ingeschakelde personeelsleden en/of (andere) derden (waaronder begrepen eventuele onderaannemers) voor de nakoming van de Overeenkomst c.q. Opdracht, met inbegrip van aansprakelijkheid voor en schade als gevolg van fouten in hetgeen NEW DUTCH WAVE tot stand heeft gebracht op basis van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens of inlichtingen, en/of aansprakelijkheid voor en schade in verband met technische beperkingen of eisen aan de constructie die door derden wordt geadviseerd of berekend.
. 9.5  Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van NEW DUTCH WAVE komen te vervallen na het verstrijken van een periode van vier maanden na beëindiging van de werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de Opdracht c.q. Overeenkomst.
. 9.6  Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, is NEW DUTCH WAVE slechts verantwoordelijk voor de creatieve invulling van de Opdracht c.q. Overeenkomst. NEW DUTCH WAVE is in het voorkomende geval niet verantwoordelijk voor de bouwkundige en technische invulling en uitvoering van (onderdelen van) de Opdracht c.q Overeenkomst, de berekening(en) van de constructie(s) en eventueel bouwkundig advies, verzorgd door of vanwege derden.
. 9.7  Opdrachtgever is verplicht om zich adequaat te verzekeren voor aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Opdracht c.q. Overeenkomst. Voorafgaand aan de start van de Opdracht c.q. Overeenkomst en/of op eerste verzoek van NEW DUTCH WAVE verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering aan NEW DUTCH WAVE.

Artikel 10 Reclames
10.1 Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door NEW DUTCH WAVE van de Overeenkomst c.q. Opdracht onverwijld na constatering aan NEW DUTCH WAVE mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen 7 (zeven) dagen aan NEW DUTCH WAVE schriftelijk te bevestigen. Indien de Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt NEW DUTCH WAVE geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht
. 11.1 In geval van overmacht zal NEW DUTCH WAVE zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst c.q. verdere uitvoering van de Opdracht, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van NEW DUTCH WAVE onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van NEW DUTCH WAVE jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet (meer) van NEW DUTCH WAVE kan worden verlangd.
.11.2 De omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van NEW DUTCH WAVE komen zijn:
- gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan NEW DUTCH WAVE bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht gebruik maakt;
– ongeschiktheid van zaken waarvan NEW DUTCH WAVE bij de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht gebruik maakt;
– werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder mede begrepen energiebedrijven en leveranciers van computer- en telefoonapparatuur), storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, terreur en/of terreurdreiging.

Artikel 12 Beëindiging Overeenkomst c.q. Opdracht
.12.1 NEW DUTCH WAVE is gerechtigd om de Overeenkomst met de Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht op te schorten, indien:
a. de Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst c.q. Opdracht mocht voortvloeien; en/of
b. de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of jegens hem een aanvraag daartoe wordt ingediend; en/of
c. de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of
d. de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld; en/of
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd; en/of
f. de rechtspersoon van Opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd; en/of
g. een verandering optreedt in de zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever, waaronder tevens wordt begrepen een wijziging in het aandeelhouderschap waarbij een derde een aanmerkelijk belang van tenminste 5% in de onderneming van Opdrachtgever verkrijgt of daar afstand van doet;
h. aanbieding door Opdrachtgever van enig akkoord aan crediteuren;
i. het doen van een mededeling door Opdrachtgever als bedoeld in artikel 36 lid 2 van de Invorderingswet 1990 (betalingsonmacht).
. 12.2  De op het moment van beëindiging door Opdrachtgever aan NEW DUTCH WAVE verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die Opdrachtgever heeft op NEW DUTCH WAVE dan wel opschorting van de uitvoering van de op Opdrachtgever rustende betalingsverplichting. Reeds door of vanwege NEW DUTCH WAVE in het kader van de Opdracht gemaakte Onkosten zullen door Opdrachtgever worden vergoed.
. 12.3  Indien de Overeenkomst c.q. Opdracht tussen NEW DUTCH WAVE en Opdrachtgever wordt gekwalificeerd als een zogenaamde duurovereenkomst, is NEW DUTCH WAVE te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst c.q. Opdracht geheel of gedeeltelijk schriftelijk op te zeggen, waarbij een opzegtermijn van één maand in acht wordt genomen en door Partijen als redelijk wordt beschouwd. Opdrachtgever heeft in voorkomend geval geen recht op enige schadevergoeding of voorzetting van de contractuele relatie.

Artikel 13 Annulering Overeenkomst c.q. Opdracht
. 13.1  Opdrachtgever dient de annulering van de Overeenkomst c.q. Opdracht per direct en door middel van een aangetekende brief aan NEW DUTCH WAVE mede te delen. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst c.q. Opdracht meer dan 30 (dertig) dagen voor overeengekomen afronding van de Opdracht annuleert, is Opdrachtgever, onverminderd de andere rechten van NEW DUTCH WAVE, naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 50% (vijftig procent) van de Vergoeding, Onkosten en eventuele overige fees zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. Opdracht verschuldigd aan NEW DUTCH WAVE. Partijen kunnen hiervan slechts schriftelijk afwijken. 
e
. 13.2  Indien Opdrachtgever de Overeenkomst c.q. Opdracht vanaf de 30 dag tot aan de overeengekomen afronding van de Opdracht annuleert, is de Opdrachtgever, onverminderd de andere rechten van NEW DUTCH 
WAVE, naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 100% (honderd procent) van de Vergoeding, Onkosten en eventuele overige fees zoals vermeld in de Overeenkomst c.q. Opdracht verschuldigd aan NEW DUTCH WAVE. Partijen kunnen hiervan slechts schriftelijk afwijken.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
. 14.1  Op de Overeenkomst, Opdracht en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
. 14.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt door Partijen expliciet uitgesloten.
. 14.3  Alle geschillen tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Bijzondere bepalingen

Artikel 15 Transport
15.1 Indien NEW DUTCH WAVE in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. Opdracht verantwoordelijk is voor het vervoer van personen en/of het transport van zaken en NEW DUTCH WAVE daarvoor een of meerdere derden inschakelt, zoals een luchtvaartorganisatie c.q. vervoers- of transportonderneming, zullen de door deze derde(n) gehanteerde algemene voorwaarden mede van toepassing zijn op de Overeenkomst c.q. Opdracht. De Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan, indien beschikbaar, door NEW DUTCH WAVE op zijn verzoek een afschrift aan de Opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.

Artikel 16 Tijdsplanning
. 16.1  De door Opdrachtgever aan NEW DUTCH WAVE vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van het resultaat van de Opdracht zijn bindend. Indien Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van (het resultaat van) de Opdracht NEW DUTCH WAVE verzoekt de gemelde eindtijd naar een later tijdstip te wijzigen, is NEW DUTCH WAVE gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.
. 16.2  NEW DUTCH WAVE is tevens gerechtigd om (het resultaat van) de verdere uitvoering van de Opdracht, in overleg met de Opdrachtgever, stop te zetten mochten er gebeurtenissen plaatsvinden waardoor zaken en/of personen in een bedreigende situatie terecht (zullen) komen.